Розкриття інформації відповідно до статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”

1) перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання:

 • факторинг;
 • лізинг.

 

2) вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги:

Факторинг:

 • Валюта операції: гривня
 • Період відстрочки платежу: до 91 дня
 • Вимоги до клієнта: юридичні або фізичні особи – підприємці, які працюють на ринку більше 1 року, та здійснюють підприємницьку діяльність
 • Вимоги до боржника: співпраця з клієнтом не менш ніж 6 місяців, за які здійснено не менше 3 поставок продукції або послуг
 • Максимальний розмір фінансування: 85 % від суми боргу, підтвердженого документально
 • Процентна ставка фінансування: 25 % річних
 • Комісійна винагорода за обслуговування: 1 % від суми фінансування, але не менше 15 000 грн.

Лізинг:

 • Авансовий платіж від 40% вартості предмету лізингу
 • Термін лізингу від 12 місяців
 • Валюта фінансування – гривня
 • Графік платежів – ануїтет
 • Виплата платежів проводиться лізингоодержувачем щомісячно
 • Середньорічне здорожчання від 12%

Остаточні умови укладення договорів визначаються рішенням директора компанії, застосовуючи принципи індивідуального підходу до кожного клієнта.

3) інформацію про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

Досудове врегулювання:

У випадку, якщо клієнт вважає, що з боку фінансової компанії (в тому числі, будь-яких працівників або посадових осіб) мало місце порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, такий клієнт має право на звернення безпосередньо до директора ТОВ “ФК “Інвент”, в будь-який з нижченаведених способів:

 • письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою місцезнаходження ТОВ “ФК “Інвент”: 01011, м.Київ, вул.П.Мирного, буд.28А, офіс 151;
 • електронною поштою на адресу: office@invent-finance.com.ua;
 • усне звернення (особисте або за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером телефону: +38 (044) 332-53-27).

*Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб. 

Право на судовий захист прав споживачів фінансових послуг:

Відповідно до статті 55 Конституції України, кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань, в т.ч. у судовому порядку.

Захист порушуваних прав та свобод здійснюється відповідно до чинних процесуальних кодексів України, відповідно до яких, кожна особа має право в порядку, встановленому Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Право на звернення до уповноважених державних органів за захистом порушених прав:

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів», споживачі під час укладення, зміни, виконання та припинення договорів щодо отримання (придбання, замовлення тощо) продукції, а також при використанні продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав.

Відповідно до Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” державний нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг на території України здійснюється уповноваженим органом.

З 1 липня 2020 року Національний банк України перейняв на себе функції регулятора ринку небанківських фінансових послуг: страхових, лізингових, факторингових компаній, кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових компаній.

У разі порушення зобов’язань фінансовою установою клієнт має право звертатися до Національного банку України (НБУ) наступними шляхам:

 1. Для електронного звернення: nbu@bank.gov.ua.
 2. Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601.
 3. Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601.
 4. Телефон: 0 800 505 240.

4) інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ:

Включення ТОВ “ФК “Інвент” до державного реєстру фінансових установ підтверджується рішенням Нацкомфінпослуг про внесення Товариства до Державного реєстру фінансових установ та Свідоцтвом про реєстрацію фінансової установи виданого на підставі рішення про видачу свідоцтва № 4674 від 28.12.2017.

5) інформація щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги:

Відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 06.02.2018 № 165, ТОВ “ФК “Інвент”  має дві діючих ліцензії виданих Нацкомфінпослуг:

 • надання послуг з фінансового лізингу;
 • надання послуг з факторингу.

За бажанням, клієнт може перевірити наявність у фінансової установи права на надання відповідних фінансових послуг, зокрема, шляхом введення відповідного запиту в комплексній інформаційній системі Національного банку України (за посиланням – https://kis.bank.gov.ua), ідентифікаційного коду ТОВ “ФК “Інвент” – 41361814.

Детальна інформація про компанію з інформаційної системи Національного банку України: https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewIMDetail/30000001085556.

Інформація про ліцензії, видані в Нацкомфінпослуг: https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/30000001009143.

6) схематичне зображення структури власності надавача фінансових послуг